تعرفه میزبانی پایگاه داده


میزبانی پایگاه داده MYSQL

نام سرویس ماهیانه (ریال) 3 ماه (ریال) 6 ماه (ریال) 9 ماه (ریال) سالیانه (ریال) توضیحات

سرویس MYSQL_1

144.000 400.000 710.000 918.000 1.020.000
میزان فضا 100MB
Database Count 1
User Account 2

Web-based

Backup/Restore

Web Management

سرویس MYSQL_2

218.000 610.000 1.070.000 1.380.000 1.540.000
میزان فضا 250MB
Database Count 2
User Account 4

Web-based

Backup/Restore

Web Management

سرویس MYSQL_3

255.000 720.000 1.260.000 1.620.000 1.800.000
میزان فضا 500MB
Database Count 3
User Account 6

Web-based

Backup/Restore

Web Management

میزبانی پایگاه داده SQL 2005

نام سرویس ماهیانه (ریال) 3 ماه (ریال) 6 ماه (ریال) 9 ماه (ریال) سالیانه (ریال) توضیحات

سرویس SQL2005_A

276.000 780.000 1.360.000 1.750.000 1.950.000
میزان فضا 100MB
Database Count 1
User Account 2

Web-based

Backup/Restore

Web Management

سرویس SQL2005_B

389.000 1.100.000 1.920.000 2.470.000 2.750.000
میزان فضا 250MB
Database Count 2
User Account 4

Web-based

Backup/Restore

Web Management

سرویس SQL2005_C

446.000 1.260.000 2.200.000 2.800.000 3.150.000
میزان فضا 500MB
Database Count 3
User Account 6

Web-based

Backup/Restore

Web Management

میزبانی پایگاه داده SQL 2008

نام سرویس ماهیانه (ریال) 3 ماه (ریال) 6 ماه (ریال) 9 ماه (ریال) سالیانه (ریال) توضیحات

سرویس SQL2008_A

382.000 1.080.000 1.890.000 2.430.000 2.700.000
میزان فضا 100MB
Database Count 1
User Account 2

Web-based

Backup/Restore

Web Management

سرویس SQL2008_B

476.000 1.340.000 2.350.000 3.020.000 3.360.000
میزان فضا 250MB
Database Count 2
User Account 4

Web-based

Backup/Restore

Web Management

سرویس SQL2008_C

544.000 1.530.000 2.680.000 3.450.000 3.840.000
میزان فضا 500MB
Database Count 3
User Account 6

Web-based

Backup/Restore

Web Management

میزبانی پایگاه داده SQL 2012

نام سرویس ماهیانه (ریال) 3 ماه (ریال) 6 ماه (ریال) 9 ماه (ریال) سالیانه (ریال) توضیحات

سرویس SQL2012_A

445.000 1.157.000 2.130.000 2.930.000 3.560.000
میزان فضا 100MB
Database Count 1
User Account 2

Web-based

Backup/Restore

Web Management

سرویس SQL2012_B

548.000 1.420.000 2.630.000 3.620.000 4.390.000
میزان فضا 250MB
Database Count 2
User Account 4

Web-based

Backup/Restore

Web Management

سرویس SQL2012_C

645.000 1.670.000 3.090.000 4.250.000 5.160.000
میزان فضا 500MB
Database Count 3
User Account 6

Web-based

Backup/Restore

Web Management

 

آدرس

مشهد، خیابان ابن سینا، مقابل سه راه ادبیات، ساختمان 46 ، بلوک 2، طبقه 4، واحد 32

 

تلفکس:

38076 - 9851+

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید